Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là một hoạt động của dự phòng khi giá trị thuần suy giảm. Thông thường, so với giá trị ghi sổ của hàng tồn kho, mức giá thực tế có thể sẽ thấp hơn. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho cũng là kiến thức quan trọng mà kế toán cần nắm vững để đáp ứng nhu cầu công việc. Bài viết sau sẽ đề cập chi tiết nhất về cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hữu Toàn Logistic theo TT 200 và 133.

Nguyên tắc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau đây:

 • Trích lập dự phòng giảm giá HTK khi có bằng chứng xác thực tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện so với giá gốc hàng hóa tồn kho
 • Hạch toán dự phòng hàng tồn kho cùng thời điểm lập báo cáo tài chính, tuân thủ các nguyên tắc của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho và các nguyên tắc trong chế độ tài chính kế toán
 • Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần rõ ràng từng loại vật liệu cụ thể. Đối với hàng hóa dở dang, kế toán lập dự phòng theo từng loại dịch vụ riêng biệt
 • Theo quy ước, giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho là giá bán ước tính trong kỳ sản xuất của hàng tồn kho
 • Trong quá trình lập báo cáo tài chính, kế toán cần căn cứ vào dữ liệu về số lượng, giá gốc và giá trị thuần để xác định các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần lập
 • Ghi tăng giá vốn hàng bán và dự phòng khi khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ lớn hơn khoản giảm giá được ghi ở sổ kế toán. Ghi giảm giá vốn hàng bán và dự phòng khi khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ thấp hơn khoản giảm giá được ghi ở sổ kế toán

Nguyên tắc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Xem thêm:

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Các kiến thức kế toán cần nắm được về hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 200:

Tài khoản dự phòng khi giảm giá hàng tồn kho:

Tài khoản 229 là tài khoản dự phòng tổn thất tài sản. Tài khoản cấp 2 của tài khoản này hạch toán cho tài khoản 2294: Dự phòng giảm giá của hàng tồn kho. Theo thông tư 200, TK 2294 phản ánh việc trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá = hàng tồn kho.

Cấu trúc của tài khoản 229 bao gồm các phần sau:

 • Bên nợ: Ghi lại phần chênh lệch giữa số dư dự phòng tổn thất tài sản cần lập trong kỳ này so với kỳ trước, khi chưa sử dụng hết hoặc phần giá trị tổn thất tài sản được bù đắp
 • Bên có: Ghi nhận việc trích lập các khoản dự phòng phản ánh tổn thất tài sản tại thời điểm lập báo cáo
 • Số dư bên có của tài khoản 229 thể hiện số tiền dự phòng tổn thất tài sản hiện có, được xác định tại thời điểm cuối kỳ kế toán

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cách hạch toán dự phòng:

Kế toán cần chú ý đến 4 trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng tại kỳ này so với các kỳ trước. Khi đó, việc trích lập bổ sung phần chênh lệch được ghi rõ như sau:

 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
 • Có TK 2294: TK dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trường hợp 2: Số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho giảm tại kỳ này so với số dư đã trích lập ở các kỳ trước. Trong tình huống này, việc hoàn nhập bổ sung phần chênh lệch được ghi như sau:

 • Nợ TK 2294: TK dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Có TK 632: Giá vốn hàng bán

Trường hợp 3: Xử lý dự phòng hàng tồn kho khi hư hỏng, hết hạn sử dụng, không còn giá trị như sau:

 • Nợ TK 2294: TK dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số bù đắp bằng mức dự phòng
 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán khi tổn thất cao hơn với mức lập dự phòng
 • Có TK 152, 153, 155, 156

Trường hợp 4: Xử lý khoản dự phòng hàng tồn kho khi có sự dịch chuyển từ doanh nghiệp vốn nhà nước sang công ty cổ phần. Sau khi bù đắp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nếu còn dư, ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 2294: Tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Có TK 411: Tài khoản vốn đầu tư chủ sở hữu

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho với thông tư 133:

Tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 

Tài khoản phản ánh dự phòng tổn thất tài sản là TK 229 và tài khoản cấp 2 là TK 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Đây là tài khoản chi tiết thể hiện tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng của mức giảm giá hàng tồn kho.

Tài khoản 229 có kết cấu gồm các phần sau:

 • Bên nợ phản ánh mức hoàn nhập chênh lệch giữa dự phòng tổn thất tài sản phải nhập của kỳ này ít hơn so với số đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết. Hoặc phản ánh phần bù đắp giá trị tổn thất của tài sản qua số dư dự phòng được trích lập
 • Bên có phản ánh trích lập khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập báo cáo tài chính
 • Số dư bên có là số dư dự phòng tổn thất tài sản ở cuối kỳ kế toán

Thực hiện hạch toán dự phòng:

Thực hiện hạch toán với các trường hợp như: Số dư dự phòng giảm giá của hàng tồn kho kỳ này lớn hoặc nhỏ hơn số dư đã trích lập của các kỳ trước. 

Khi số dư lớn hơn:

 • Nợ TK 632: Chênh lệch giữa số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ này với số dư trích lập từ kỳ trước
 • Có TK 2294: Chênh lệch giữa số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ này với số dư đã trích lập từ kỳ trước

Khi số dư nhỏ hơn:

 • Nợ TK 2294: Chênh lệch giữa số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ này với số dư đã trích lập từ kỳ trước
 • Có TK 632: Chênh lệch giữa số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ này với số dư đã trích lập từ kỳ trước

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Bài viết đã chia sẻ cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 chi tiết nhất. Đây không chỉ là một quy trình kế toán mà còn là công cụ quản lý tài chính mạnh mẽ giúp doanh nghiệp duy trì sự bền vững và ổn định trong môi trường kinh doanh ngày nay. Nếu bạn có nhu cầu thuê nhà xưởng thì hãy liên hệ ngay với Hữu Toàn Logistics – Công ty cho thuê kho bãi với dịch vụ tốt nhất hiện nay.

Thông tin liên hệ:

 • Hữu Toàn Logistics
 • Địa chỉ: 5/219 Thủ Khoa Huân, Tổ 4A, Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
 • Hotline: 0937707327
 • Email: Info@huutoanLogistics.com
 • Website: https://huutoanlogistics.com
5/5 - (1 bình chọn)